แบบฟอร์มขอใช้ Web Conference

Data Center

ที่อยู่

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์

053 140 774 ต่อ 236

อีเมลล์

[email protected]

แบบฟอร์มการขอใช้ Web Conference
การขอใช้ Web Conference ที่อนุมัติ แล้ว
ลำดับ. ชื่อเรื่องการประชุม วันที่ เวลา กลุ่มงาน ชื่อผู้ขอใช้ Userที่ใช้
1 ประชุมราชการชี้แจงบุคลากรด้านสาธารณสุข ความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2023-11-29 9:00|16:30 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ แคทลียา วงศ์เป็ง Odpc1.03
2 ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฯ ครั้งที่ 3 2023-11-29 14:00|16:30 กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและชายแดน นภมน ชัยยา Odpc1.02
3 การประชุมราชการสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริฯ ระดับจังหวัด พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 2023-12-01 8:00|17:00 กลุ่มโรคติดต่อ พฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย it_odpc1
4 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 2023-12-04 8:00|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา Odpc1.02
5 ประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 (ผ่านระบบ Zoom meeting) 2023-12-07 8:30|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง รุจีรัฐ นุภาพ it_odpc1
6 ประชุมคณะทำงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 1 2023-12-07 9:00|16:00 กลุ่มพัฒนาองค์กร สิทธิชัย สายวงค์เคียน Odpc1.03
7 ประชุมราชการถ่ายทอดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และประสานแผนงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในเด็กและโรคติดต่อทางเดินหายใจ สำหรับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567 2023-12-08 8:00|16:30 กลุ่มโรคติดต่อ น.ส.รจรีย์ จันทร์แก้ว it_odpc1
8 ประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 (ผ่านระบบ Zoom meeting) 2023-12-08 8:30|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง รุจีรัฐ นุภาพ Odpc1.02
9 ประชุมชี้แจ้งแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2567 2023-12-08 9:00|16:00 กลุ่มพัฒนาองค์กร สิทธิชัย สายวงค์เคียน Odpc1.03
10 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขัง 2023-12-12 8:00|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา Odpc1.02
11 การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 2023-12-15 13:00|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง กานต์ธีรา เรืองเจริญ Odpc1.02
12 ประชุมราชการชี้แจงตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้เครือข่ายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1 2023-12-18 8:30|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ อำนาจ เมืองแก้ว Odpc1.03
13 ประชุมราชการชี้แจงเกณฑ์ NCD Clinic Plus online ปี 2567 2023-12-20 8:30|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ อำนาจ เมืองแก้ว Odpc1.03
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดศักยภาพในการสอบสวนอุบัติการณ์และพัฒนาเครือข่ายทีม MM ของพื้นที่นำร่องที่มีอุบัติการณ์ในปี 2566 เครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ และผ่านระบบ Zoom meeting 2023-12-22 8:30|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ประสิทธิ์ คุณแสนใส Odpc1.03
-----------------------------------------------------------------------------
รายการขอใช้ Web Conference รอการอนุมัติ
ลำดับ. ชื่อเรื่องการประชุม วันที่ เวลา กลุ่มงาน ชื่อผู้ขอใช้ สถานะ
1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ในสถานบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปี 2566-2569 2023-12-26 8:30|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา รออนุมัติ