แบบฟอร์ม

แหล่งรวบรวมคู่มือ/แนวทาง/เอกสาร/แบบฟอร์มต่าง

Coding
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.1 เชียงใหม่

Coding
แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

Coding
ยืม-คืน วัสดุครุภัณ

ยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.1 เชียงใหม่

Coding
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Coding
แบบฟอร์ม

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการปฏิบัติงาน

Coding
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานการเงิน

Coding
ระเบียบและหลักเกณฑ์

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง(การเงิน)