แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานการเงิน

                                           แบบฟอร์มงานการเงิน

1.คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและแบบฟอร์ม

2.หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ

3.หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

4.รายละเอียดแนบกรณีเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

5.หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา

6.หนังสือขออนุมัติจัดประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา

7.สัญญาการยืมเงิน กรณียืมเฉพาะเงินสด

8.ใบมอบฉันทะ

9.สัญญาการยืมเงิน กรณียืมเงินสด และบัตรเครดิตราชการ

10.ใบ “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว”สำหรับบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

11.แบบฟอร์มแจ้งประกันอุบัติเหตุการเดินทาง บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

12.แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต

13.หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน

14.หลักฐานการขออนุมัติปฏิบัติงานOTและขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานOT

15.แบบฟอร์ม ค่าเสี่ยงภัย(COVID 19)

16.แบบ บก111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าอาหาร/เบรก

17.วิธีใช้แบบ บก111และใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร/เบรก

18.แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน

19.แบบ 7131 เบิกค่ารักษาพยาบาล

20.ใบสำคัญรับเงิน

21.แบบ 7223 ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร

22.ใบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรKTCของหน่วยงานราชการ

23.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ

24.หนังสือขออนุมัติจัดประชุม กรณีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากโครงการฯ

25.หนังสือขออนุมัติเบิก กรณีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากโครงการฯ

 


14 February 2023