แบบฟอร์มขอใช้ Zoom Meeting

Data Center

ที่อยู่

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์

053 140 774 ต่อ 236

อีเมลล์

it_odpc1@ddc.mail.go.th

แบบฟอร์มการขอใช้ Zoom Meeting
การขอใช้ Zoom Meeting ที่อนุมัติ แล้ว
ลำดับ. ชื่อเรื่องการประชุม วันที่ เวลา กลุ่มงาน ชื่อผู้ขอใช้ Userที่ใช้
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม NTIP สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ใหม่) ในคลินิกวัณโรค ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 2023-03-30 8:30|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง รุจีรัฐ นุภาพ it_odpc1
2 ประชุมราชการหาแนวทางการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปี 2566 ผ่าน ZOOM Cloud Meetings 2023-03-30 8:00|12:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ siriporn sitti Odpc1.02
3 ประชุมกบ.ศตม.1.1แม่ฮ่องสอน ครั้งที่3/2566 2023-03-30 8:30|16:30 ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน ณัฐวุฒิ วงศ์ลา Odpc1.03
4 การประชุม SOP 2023-03-30 13:00|16:30 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข รัตนาภรณ์ ใจอาษา Odpc1.02
5 ประชุมราชการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-03-31 8:30|17:30 กลุ่มโรคติดต่อ รัตนา ไชยมูล it_odpc1
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม NTIP สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ใหม่) ในคลินิกวัณโรค ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 2023-03-31 8:30|16:30 กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง รุจีรัฐ นุภาพ Odpc1.03
7 สรุปผลการสอบสวนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟป่า อ.ฮอด 2023-03-31 12:30|17:00 ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา ฐิตารัตน์ โกเสส Odpc1.02
8 ประชุมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ครั้งที่ 7/2566 2023-04-03 14:00|16:30 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย เกสรา Odpc1.03
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างสื่อในการปฏิบัติงาน วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 2023-04-03 13:00|17:00 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ปรีญาภรณ์ it_odpc1
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างสื่อในการปฏิบัติงาน วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 2023-04-04 8:30|17:00 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ปรีญาภรณ์ it_odpc1
11 ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 2023-04-05 8:30|12:00 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย กรรณิการ์ Odpc1.02
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างสื่อในการปฏิบัติงาน วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 2023-04-05 8:30|14:30 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ปรีญาภรณ์ it_odpc1
13 ประชุมคกก.บ้านพัก 2023-04-10 13:00|16:30 กลุ่มบริหารทั่วไป นางศศิธร สู่ความดี Odpc1.02
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 2023-04-19 8:30|16:30 กลุ่มพัฒนาองค์กร กนกนิภา รัตนศิลา Odpc1.03
-----------------------------------------------------------------------------
รายการขอใช้ Zoom Meeting รอการอนุมัติ
ลำดับ. ชื่อเรื่องการประชุม วันที่ เวลา กลุ่มงาน ชื่อผู้ขอใช้ สถานะ