แบบฟอร์มขอใช้ Zoom Meeting

Data Center

ที่อยู่

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์

053 140 774 ต่อ 236

อีเมลล์

It.odpc01@gmail.com

แบบฟอร์มการขอใช้ Zoom Meeting
รายการขอใช้ Zoom Meeting
ลำดับ. ชื่อเรื่องการประชุม วันที่ เวลา กลุ่มงาน ชื่อผู้ขอใช้ Userที่ใช้
1 ประชุมราชการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2022-06-27 8:00|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ศิริพร สิทธิ Odpc1.02
2 การจัดทำแผนงานโครงการงบดำเนินงาน ศตม.1.5 แพร่ ปีงบประมาณ 2566 2022-06-27 9:00|16:30 ศตม.1.5 แพร่ พงษ์พัฒน์ Odpc1.01
3 การประชุมคณะกรรมการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สคร.1เชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง 2022-06-28 8:30|16:30 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สุนิสา ศิริ Odpc1.02
4 ประชุมกลุ่มภารกิจ SAT&Operation กับการปฏิบัติงาน COVID-19 2022-06-28 8:00|16:30 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข รัตนาภรณ์ ใจอาษา Odpc1.01
5 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน 2022-06-29 8:30|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ อัณณ์ฐิสา เจริญฐิติรัตน์ Odpc1.01
6 ประชุมคระกรรมกาบริหารสคร.1 2022-06-29 9:00|16:30 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย มานะ Odpc1.02
7 ประชุมประจำเดือน กลุ่มโรคติดต่อ 2022-06-30 8:30|12:30 กลุ่มโรคติดต่อ นางสาวสุธาสินี มาแดง Odpc1.02
8 ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่ชายแดน ไทย ลาว พม่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1 (เครือข่ายห้องปฏิบัติการ) 2022-07-01 8:30|12:00 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรภัทร กันขัด Odpc1.01
9 ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่ชายแดน ไทย ลาว พม่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1 (เครือข่ายเทศบาล) 2022-07-01 13:00|16:30 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรภัทร กันขัด Odpc1.01
10 การคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2565 2022-07-11 9:00|16:30 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ จิตรรัตน์ ปองทอง Odpc1.01